Thống kê số lượng và doanh số bán

Thông kê số lượng và doanh số bán

menu thong ke so luong doanh so ban

Thông kê doanh số theo tên hàng hóa

thong ke doanh so ban

Thông kê doanh số bán theo khách hàng

thong ke doanh so ban theo khach hang

 

Thông kê doanh số bán theo khách hàng (mã khách hàng)

Thong ke theo khach hang rieng le

 

THÔNG KÊ THEO YÊU CẦU:

Cột STT: ...
Cột nhóm: ....
Cột tham chiếu: ...
Cột tính: ....
Tiêu đề:....
Lưới dữ liệu:....

Cú pháp:

(1) Cột STT:

     +  STT    (Có thể thay thế tên bất kỳ)
        +  STT-gr:TenCot

     STT: tên cột  , nếu có sử dụng nhóm dùng thêm -gr:TenCot

(2) Cột nhóm: TenTruong1;TenTruong2

                      Cột nhóm dữ liệu trong CSDL, cách nhau dấu ;

 

              Ví dụ 1:     Cột nhóm:MaHangHoa_ID;TenDVT                 

                                          Là nhóm theo mã hàng hóa và đơn vị tính

              Ví dụ 2:     Cột nhóm:MaSo     

                               Là nhóm theo mã khách hàng               

(3) Cột tham chiếuTenDoiTuong>TenTruong

           Ví dụ 1:        HangHoa>TenHangHoa

                          Truy cập tới danh mục hàng hóa, lấy ra tên hàng hóa

           Ví dụ 2:        KhachHang>TenDonVi

                          Truy cập tới danh mục khách hàng, lấy ra tên khách hàng

(4) Cột tính:  Sum(TenTruong1) ; Sum(TenTruong2)

Ví dụ:     Sum(ThanhTien);Sum(CK_Tien);Sum(TienThue);Sum(ThanhTien_Cong)

(5) Tiêu đề: Tiêu đề-fm:{0:n0}-sm:{0:n0}-smg:{0:n0}-smt:sum/count/min/max

                        -    Các trường cách nhau bằng dấu ;

 

 Ví dụ      Thành tiền-fm:{0:n0} -sm:{0:n0} -smg:{0:n0}  -smt:SUM

      Có thể viết tắt đê gọn nhẹ lênh ->        Thành tiền-fm:* -sm:* -smg:

                                              dấu * sẽ mặc định là {0:n0} - hiểu là kiểu số

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 5
Trong ngày: 0
Tổng truy cập: 0
 
Dịch vụ khác