Cách kết nối với phần mềm kế toán để lấy dữ liệu

Truy cập [Chức năng] -> Kết nối phần mềm kế toán

Có 2 tham số:

- Thông tin máy chủ kế toán:
Nếu máy chủ dùng SQL Server dùng câu lệnh:
server=Tên_MáyChủ ;database=TenCSDLKeToan;uid=user;pwd=pass
- SQL:
  Ví dụ: Select * From tbChungTu Where Nam=2020
  Yêu cầu bên phần mềm kế toán mở cổng tạo 1 View để lấy dữ liệu
  Các cột quy định là:
HoTen
NgayTaoChungTu
MaSoThueCaNhan
DiaChi
CMT_HC_So
CMT_HC_NgayCap
CMT_HC_NoiCap
QuocTich
CaNhan_CuTru
CaNhan_KhongCuTru
KhoanThuNhap
ThoiDiemTraTN_Thang
ThoiDiemTraTN_Nam
TongTNChiuThuePhaiKT
TongTNTinhThue
SoThueTNCNDa_KT
GhiChu

 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 3
Trong ngày: 0
Tổng truy cập: 0
 
Dịch vụ khác