Cấu trúc bảng lưu dữ liệu

HoaDon
HoaDonChiTiet
KhachHang
-----------------------------------------

Danh sách tên cột HoaDon
ID_HoaDon    int   
ID_Quyen    int   
SoHoaDon    int   
NgayHoaDon    datetime   
NgayGhiSo    datetime   
HoTenNguoiMuaHang    nvarchar(100)   
DienThoai    nvarchar(100)   
Nhom_DoiTuong    nvarchar(70)   
MaKhachHang    nvarchar(100)   
TenDonVi    nvarchar(200)   
DiaChi    nvarchar(200)   
SoTaiKhoan_ID    nvarchar(70)   
SoTaiKhoan    nvarchar(120)   
MaSoThue    nvarchar(30)   
HinhThucThanhToan    nvarchar(100)   
Email    nvarchar(100)   
TongTienHang    float   
ThueSuat    int   
TienThue    float   
GiamGia_DonHang    float   
GiamGia_DonHang_TyLe    float   
ThuKhac1    float   
ThuKhac2    float   
ThuKhac3    float   
ChiKhac1    float   
ChiKhac2    float   
ChiKhac3    float   
TongCongTienThanhToan    float   
DaThanhToan    float   
TienThua  (có ở chế độ báo cáo, DaThanhToan-TongCongTienThanhToan)
ConNo  (có ở chế độ báo cáo TongCongTienThanhToan-DaThanhToan)
NguoiBanHang    nvarchar(100)   
NguoiBanHang_GhiChu    nvarchar(150)   
TinhTrangHoaDon    int   
UserName    nvarchar(100)   
DaIn    bit   
DonViXuat_Ma    nvarchar(80)   
NguoiGiaoHoaDon    nvarchar(150)   
ID_CongTy    int   
TinhTrang    nvarchar(50)   
KhuVuc    nvarchar(80)   
GioVao    datetime   
GioRa    datetime   
GhiChu    nvarchar(200)   
GhiChu_1    nvarchar(150)   
GhiChu_2    nvarchar(150)   
GhiChu_3    nvarchar(150)   
GhiChu_4    nvarchar(150)   
GhiChu_5    nvarchar(150)   
GhiChu_6    nvarchar(250)   
GhiChu_7    nvarchar(250)   
GhiChu_8    nvarchar(250)   
GhiChu_9    nvarchar(250)   
GhiChu_Ngay_1    datetime   
GhiChu_Ngay_2    datetime   
GhiChu_Ngay_3    datetime   
GhiChu_NotEdit_1    nvarchar(250)   
GhiChu_NotEdit_2    nvarchar(250)   
GhiChu_Memo_1    nvarchar(250)   
LoaiChungTu    int   
NgayHoachToan    datetime   
ChungTuGoc    nvarchar(150)   
ChungTuKemTheo    nvarchar(150)   
NgayThongBao    datetime   
LyDo    nvarchar(150)   
TyGia    float   
NgoaiTe    nvarchar(30)   
CauHinh    nvarchar(150)   
ID_Parent    int   
PhanBo    nvarchar(80)   
NguoiLapPhieu    nvarchar(100)   
KhoanMuc    nvarchar(100)   
TaoTuDong    bit   
DoiTuongGiaoDich_ChungTu    nvarchar(100)   
MaVanDon    nvarchar(100)   
ID_DongBo    int   
KeyUniqueNTS    nvarchar(100)   
NgaoTao    datetime   
NgaySua    datetime   
NgayDongBo    datetime   
NgayKy    datetime   
Hidden    bit   
-----------------------------------------

Danh sách tên cột HoaDonChiTiet
ViTriRec    int   
ID_HoaDonChiTiet    int    Un
ID_HoaDon    int   
Serial    nvarchar(100)   
MaHangHoa_ID    nvarchar(80)   
TenHangHoa    nvarchar(350)   
TenDVT    nvarchar(50)   
TenDVT1    nvarchar(50)   
SoLuong_YC    float   
SoLuong    float   
SoLuong1    float   
SoLuong2    float   
DonGia    float   
CK_TyLe    float   
CK_Tien    float   
DonGia1    float   
DonGia2    float   
ThanhTien_Goc   (sl*dg, trước khi trừ CK và giảm khác, chỉ có trong báo cáo)
Giam1    float   
Giam2    float   
ThanhTien    float   
ThueSuat    int   
TienThue    float   
Phi1    float   
Phi2    float   
GiaVon    float   
TonHienHanh    float   
ThanhTien_Cong    float   
DonViXuat_Ma    nvarchar(80)   
TinhTrang    nvarchar(50)   
QuyCach1    nvarchar(80)   
QuyCach2    nvarchar(80)   
QuyCach3    nvarchar(80)   
TKNo    nvarchar(50)   
DTNo_1    nvarchar(50)   
DTNo_2    nvarchar(50)   
TKCo    nvarchar(50)   
DTCo_1    nvarchar(50)   
DTCo_2    nvarchar(50)   
LyDo_DK    nvarchar(100)   
DienGiai    nvarchar(200)   
GhiChu    nvarchar(70)   
GhiChu_1    nvarchar(150)   
GhiChu_2    nvarchar(150)   
GhiChu_3    nvarchar(150)   
GhiChu_4    nvarchar(150)   
GhiChu_5    nvarchar(150)   
GhiChu_So_1    float   
GhiChu_So_2    float   
GhiChu_So_3    float   
GhiChu_Ngay_1    datetime   
GhiChu_Ngay_2    datetime   
GhiChu_Ngay    datetime   
DinhDang_Row    nvarchar(50)   
PhanLoai_DuLieu    int   
ID_Parent    int   
NgaySua    datetime   
NgayTao    datetime   
KeyUniqueNTS    nvarchar(50)   
Hidden    bit


 KhachHang
MaKhachHang    int    Unchecked
TenKhachHang    nvarchar(180)    Checked
MaSo    nvarchar(100)    Checked
HoTenNguoiMuaHang    nvarchar(120)    Checked
DiaChi    nvarchar(250)    Checked
MaSoThue    nvarchar(50)    Checked
SoTaiKhoan    nvarchar(100)    Checked
DienThoai    nvarchar(50)    Checked
Fax    nvarchar(50)    Checked
Email    nvarchar(50)    Checked
HinhThucThanhToan    nvarchar(100)    Checked
Nhom    nvarchar(120)    Checked
ID_CongTy    int    Checked
GhiChu    nvarchar(150)    Checked
GhiChu_1    nvarchar(150)    Checked
GhiChu_2    nvarchar(150)    Checked
GhiChu_3    nvarchar(150)    Checked
GhiChu_4    nvarchar(150)    Checked
GhiChu_5    nvarchar(150)    Checked
GhiChu_6    nvarchar(150)    Checked
GhiChu_7    nvarchar(150)    Checked
GhiChu_8    nvarchar(150)    Checked
GhiChu_So_1    float    Checked
GhiChu_So_2    float    Checked
GhiChu_So_3    float    Checked
GhiChu_Ngay_1    datetime    Checked
GhiChu_Ngay_2    datetime    Checked
CauHinh    nvarchar(200)    Checked
BangGiaMacDinh    nvarchar(70)    Checked
NhomHangMacDinh    nvarchar(70)    Checked
TrangThai    nvarchar(50)    Checked
GioHanCongNo    float    Checked
Nhom_DoiTuong    nvarchar(100)    Checked
KeyUniqueNTS    nvarchar(100)    Checked
NgayTao    datetime    Checked
NgaySua    datetime    Checked
Hidden    bit    Checked
       
 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 4
Trong ngày: 69
Tổng truy cập: 364.500
 
Dịch vụ khác