Cấu hình chứng từ


QuyenMacDinh: Quyển mặc định khi tạo chứng từ mới.

KyTuDau_NapMau: các file mẫu có ký từ sẽ được nạp ra theo mẫu hóa đơn
   BH_ thì tấc cả các mẫu BH_A4.repx, BH_A5.repx ....
   
Số chứng từ được phép sửa: 1 có, 0: không KhiNhanEnterChonKhachHang

Khi chọn thông tin khách hàng xong, ngoài các ô mặc định phần khách hàng sẽ nạp thông tin từ KHACHHANG.
Giờ ta muốn phần Ghi chú (bên dưới) cũng lấy thông tin khách hàng ra
Thì cấu trúc:
Hướng dẫn: TenCotKhachHang-ViTriOGhiChu|TenCotKhachHang-ViTriOGhiChu
Ví dụ: SoTaiKhoan-1|Fax-2
Ví dụ: GhiChu_1-2|Fax-2
Có nghĩa là cột ở khách hàng sẽ set vào thứ tự cột ghi chú số máy
 

* Các cột khách hàng:HoTenNguoiMuaHang,SoTaiKhoan,Fax,Email,Nhom,GhiChu_1 -> GhiChu_8
Tham khảo cột khách hàng
 


DoiTieuDeCacOThongTinKH
: đổi lại tiêu đề thông tin khách hàng của phiếu
Ví dụ:  1;2;3;4;5;6;7
1: Mã, 2:MST, 3: Tên, 4: Đia chỉ, 5:Điện thoại, 6: Email, 7: Ghi chú

Đối số 1, 2..7 là tên cần hiển thị ra ngoài
Nếu muốn đổi 1 ô ghi chú thành tên Thêm thì
;;;;;;Thêm
* từ 1 đến 6 phải rỗng, tương tự các ô khác,


TieuDeThuChi_Khac
Thay đổi lại cột tiêu đề thu chi
Hướng dẫn: Thu khác 1:;Chi khác 1:;thu khác 2:;chi khác 2:
* Thêm dấu cách để điều chỉnh vị trí hiển thị


MauInNhanh

Khi click in nhanh sẽ chọn mẫu
Để trống nếu lấy mặc định mẫu chọn, nếu muốn hiển thị danh sách chọn nhập BH_A4;BH_A5  cách nhau dấu ; nếu nhiều mẫu


KhiInPhieuCapNhat

Hướng dẫn: Khi in phiếu cập nhật xong cột nhập TênCột;Giá trị
Ví dụ: TinhTrang;Đã giao
* Khi in xong cập nhật cột TinhTrang là Đã giao


 TruocKhiThemMoiCapNhat
Hướng dẫn: Khi in phiếu cập nhật xong cột nhập TênCột;Giá trị
Ví dụ: GhiChu_1;Xong
 SauKhiClickLuu
Sau khi click nút lưu


SauKhiClickXemVaIn
Sau khi click nút xem và in


LuoiGhiChuThem

Khi tạo chứng từ thì có tùy chọn thêm các ô nhập liệu xuất hiện bên phải, dưới phần GhiChu khách hàng.
Ví dụ:  muốn hiển thị thêm ô nhập liệu Xuất tại kho và Mã hợp đồng
Nhập là:  Xuất tại kho;Mã hợp đồng  
   * Cách nhau bằng dấu ;  
  * ở ngoài báo cáo đặt tên biến là _GhiChu_x  ,x là thứ tự từ 1 đến 9
 Nếu muốn có nút đổ xuống chọn
  Ví dụ:  Xuất tại kho|Kho A/&/Kho B;Mã hợp đồng 

 Lấy ngày hiện hành: Ngày|{date:dd/MM/yyyy}
 
  Nếu tham chiếu từ danh mục tự tạo:  Xuất tại kho|$DMKho;Mã hợp đồng
 Nếu tham không cho sửa khi chọn:  Xuất tại kho|!$DMKho;Mã hợp đồng|!A/&/B

 
LuoiGhiChuThem_NapTaoMoi

Nếu LuoiGhiChuThem có 2 cột A;B
Thì khi mở chức năng thêm mới chứng từ sẽ khởi tạo giá trị là

X;Y   cho 2 cột A và B, nếu chỉ muốn gán B bỏ qua A thì
;Y    * để trống

 ** Lệnh tham chiếu hệ thống
#NoNumDay số thứ tự phiếu theo ngày
#NoNumMonth số thứ tự phiếu theo tháng


LuoiGhiChuThem_NapTruocKhiLuu

Có một số giá trị cần nạp lại giá trị 1 lần trước khi lưu, như lệnh số thứ tự phiếu trong ngày.

Cú pháp: Giá trị 1;Giá trị 2, Giá trị 3 ....

Lệnh dùng:
#NoNumDay  :Số thứ tự trong ngày
#NoNumMonth  : Số thứ tự trong thángChuChimDuoiMauPhieu
Chữ chìm dưới mẫu phiếu
Cú pháp:  Tên chữ';Hướng chọn từ 1,2,4;tên font;size chữ;độ mờ từ 10 đến 90;màu chữ
Cú pháp đầu tiền là phải nhập, có thể bỏ trống các tham số sau
Chỉ cần nhập: PhanMemInHoaDon.COM

Ví dụ:
Chữ logo chìm dưới mẫu phiếu;1;;20;70;red
** Chú ý: Nếu làm lệnh nên ở chế độ thiết kế mẫu phải xóa trống dòng này.

  Một số mã màu hay dùng: red;blue;Silver
      - Để trống sẽ lấy màu Silver (bạc)
 

** Lệnh C# tham chiếu cấu hình
  string LuoiGhiChuThem_NapTaoMoi = Controller_CauHinh_CM.getObj_ChungTu_STR(LoaiChungTu_ID, "LuoiGhiChuThem_NapTaoMoi").Trim();
 

Từ khóa: cau hinh chung tu
.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 15
Trong ngày: 266
Tổng truy cập: 225.796
 
Dịch vụ khác