Tạo báo cáo thống kê tùy chỉnh

1. Một số tên biến cần biết
- Phần chung:
NgayHoaDon_Nam;NgayHoaDon_Thang;NgayHoaDon_Ngay;NgayHoaDon_Gio
SoHoaDon,NgayHoaDon,DienThoai,MaKhachHang,TenDonVi,DiaChi,SoTaiKhoan,MaSoThue
HinhThucThanhToan,Email
TongTienHang,GiamGia_DonHang,GiamGia_DonHang_TyLe
ThuKhac1,ChiKhac1,TongCongTienThanhToan,NguoiBanHang,UserName
GhiChu,GhiChu_1,GhiChu_2,GhiChu_3

- Phần chi tiết:
ViTriRec,MaHangHoa_ID,TenHangHoa,TenDVT,SoLuong,DonGia
ThanhTien_TruocCK,ThanhTien_TruocGiam,CK_TyLe,CK_Tien,Giam1,Giam2,ThanhTien
Phi1,Phi2
ThanhTien,ThueSuat,TienThue,ThanhTien_Cong

2. Cách thêm lệnh thống kê vào
   Vào mục thống kê -> click phải vào tên mục thống kê (bên  trái) --> Cấu hình lệnh
   Thuộc tính: nhập mô tả thống kê , ví dụ Theo Doanh Thu
   Lệnh: làm theo cú pháp dưới  

3. Cú pháp

Tg: x
Loại:x
Đồ thị:x                      
Cột nhóm:Tên cột 1;Tên cột 2
Cột nính:  hàm(Tên cột 1);hàm(Tên cột 2)
Tiêu đề: Tên 1;Tên 2    
Cột STT:STT   , nếu có sẽ thêm tự động 1 cột STT
Cột tham chiếu: Tên  bảng>Tên trường-cr: x     x là vị trí thêm
Mẫu báo cáo: tên file mẫu;c:TenTruongLoc-TenTruongHienThi;GiaTriTatCa

Giải thích:                   

Tg: x
           -->    0: theo ngày, 1: từ ngày, 2: tháng , 3: quý , 4 năm , 5 giờ, 6 từ năm đến năm
Loại:x          -->    1: theo phiếu (tham chiếu cột Phần chung) , :2 theo chi tiết (tham chiếu cột Phần chi tiết)
Đồ thị:x       -->    0: không , 1: có   
                                *Thêm:
                                    -sort:1   -> để sắp xếp giá trị tăng dần khi vẽ , 0 : giảm dần
                                            nếu không thêm sẽ vẽ theo dữ liệu gốc
                                   -sil:1     -> để thêm Tiêu đề bên phải, góc trên đồ thị

Cột nhóm:Tên cột 1;Tên cột 2
Cột nính:  hàm(Tên cột 1);hàm(Tên cột 2)   -->  hàm sum, min, max, count
Tiêu đề: Tên 1;Tên 2     
               Tên 1-so:d -->   -so là sắp xếp nếu d là giảm, a là tăng 
               -fm:x       -> x: 0 , hay {0:n0} ......  định dạng lại hiển thị
               -sm:x       -> x:* hay {0:n0} ......  định dạng hiển thị tổng
               -smg:*    -> * là mặc định Sum, -smg:MIN
               -gr:x    -> vị trí cột cần nhóm x=0 , nếu nhiều cột cùng nhóm, thì cột nhóm thứ 2 là 1 / 2....
               -smt:*    ->  * mặc định sum, hay min,max,count...

Cột STT:STT   , nếu có sẽ thêm tự động 1 cột STT

Cột tham chiếu: Tên  bảng>Tên trường-cr: x     x là vị trí thêm
                               Ví dụ:  HangHoa>TenHangHoa-cr:1;HangHoa>GiaVon*-cr:8

Mẫu báo cáo: tên file mẫu;c:TenTruongLoc-Tieu đề hiển thị-Tên dòng tất cả
                         Tên file mẫu phải nằm trong thư mục MauBaoCao\ID_CongTy\tên mẫu
                        - Lấy thông tin công ty:  o_TenCongTy, o_DiaChi, o_DienThoai
                                     Các ô này bỏ trong phần Heard hay Footer
                       - Lấy thông tin dữ liệu thống kê:  _TenTruong  -->trong dữ liệu trả vể của thống kê                      
                               kéo vào 1 table đặt tên _TABLE_HHoa , trong table đặt tên biến _TenTruong
                              
Các ô này bỏ trong phần Details
  


Ví dụ: tạo thống kê tổng số đơn hàng theo tên khách hàng:
Tg:4
Loại:1
Đồ thị:1
Cột nhóm:TenDonVi
Cột tính: Count(ID_HoaDon)
Tiêu đề: Tên KH;SL-so:a

 

 

 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 23
Trong ngày: 103
Tổng truy cập: 421.133
 
Dịch vụ khác