Cách lệnh cơ bản xử lý báo cáo

Có 2 chú ý:
1. Cách mở chế độ thiết kế mẫu: Từ màn hình chính -> Thiết kế mẫu -> Xuất hiện một màn hình như word.
2. Kéo 1 nhãn hiển thị nội dung: click vào 1 lable bên trái vào báo cáo.
 Cú pháp đặt tên: _TenCotThamChieu
  * Cách nhập Text:
    Cách 1: Click phải vào lable và bên phái xuất hiện hộp thoại -> tìm dòng Text  và nhập giá trị vào. 
    Cách 2: Click đôi, khi đó có con trỏ xuất hiện và nhập trực tiếp.
  * Cách nhập Name: click phải vào lable và bên phái xuất hiện hộp thoại -> tìm dòng Name và nhập tên vào.
  * Cách nhập Tag (lệnh): click phải vào lable và bên phái xuất hiện hộp thoại -> tìm dòng Tag và nhập tên vào, nhiều lệnh cách nhau chũ /and/
   
CÁC HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IN

1. Định dạng hiển thị
   Click đôi vào lable gõ
   Cú pháp chuẩn: {0}  
   Nếu muốn thêm 1 nội dung vào   Tên tôi là {0}
   Nếu dữ liệu là kiểu số định dạng lại bằng cách: {0:n0} -> sẽ ra số có cách

2. Cách thêm lable hiển thị hệ thống:
  Đặt tên sys_TenLable  màu xanh là tên đặt tùy ý
  Cấu hình lệnh ở mục Text
    {ngay}  -> lấy ngày hiện tại
    {thang} -> lấy tháng hiện tại
    {nam} -> lấy năm hiện tại
    {gio} -> lấy giờ hiện tại
    {phut} -> lấy phút hiện tại
Ví dụ: nhập vào text
Ngày in phiếu:{ngay}/{thang}/{nam} {gio}:{phut}

3. Cấu hình lệnh định dạng hiểu thị tại Tag:

  [dinhdang]:so  
  [dinhdang]:ngay

4. Cấu hình dấu trăng ở dòng 1
   Áp dụng cho cột có nội dung nhiều: ví dụ TienBangChu
   Tiền bằng chữ: Hai trăm sáu mươi triệu một trăm năm mươi sáu bôn mươi ba đồng chắn.
* Như vậy in cần đưa Hai trăm vào lề một đoạn, vì Tiền bằng chữ đã có trên mẫu -> Ta cấu hình Text như sau ___________________________{0}
     ** dấu _ là mình họa, còn ta nhập dấu cách, sau đó kéo cao ô đó ra thành 2 dòng.6. Lấy thông tin cố định trong CẤU HÌNH
Vào mục cấu hình (góc phải, trên) - Nhập tên 1 dòng , ví dụ
TenChiNhanh       -   Giá trị: CN Phía Nam
Trong report kéo 1 lable có tên sys_TùyÝ 
Tên Tag đặt là TenChiNhanh
Text là {0}
 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 3
Trong ngày: 27
Tổng truy cập: 398.215
 
Dịch vụ khác