Cấu hình lưới nhập liệu

* Tại màn hình chính -> Cấu hình ô nhập liên (góc dưới, phải)
Một số ý nghĩa cột quan trọng:
1. Giá trị mặc định
    grv: Giá trị mặc định
    grv:{ngayhienhanh}   -> Lấy ngày/tháng/năm hiện hành
    grv:{giohienhanh}       -> Lấy giờ hiện hành trả về 14:20   
    grv:{ngaygiohienhanh}-> 12/1/2000 14:20   
    grv:{ngay}       -> Lấy ngày hiện hành
    grv:{thang}       -> Lấy tháng hiện hành
    grv:{nam}       -> Lấy năm hiện hành
    grv:{gio}            -> Lấy năm hiện hành
    grv:{phut}       -> Lấy năm hiện hành
   
    grv:{tendangnhap}       -> Lấy tên đăng nhập hiện tại   

2. Giá trị đổ xuống
    Ví dụ muốn chọn xuất hiện:
    Lop 10
    Lop 11
    Lop 12
    Nhập như trên là xuất hiện một danh sách đổ xuống khi nhập liệu

3.Lệnh
  Dùng lệnh Lookup đến 1 file xml danh mục

   File lưu tại /DuLieu/DanhMuc
    Cú pháp:
    Lookup:tên file,Tên cột tìm trong file,Tên cột file>Tên cột lưới|Tên cột file>Tên cột lưới,Câu tìm không thấy,XoaTimKhongThay

  ** Câu tìm không thấy: có thể thay thành câu khác, hay để trống
  ** Nếu có câu XoaTimKhongThay: thì khi tìm không thấy sẽ xóa dữ liệu tại lưới
   
Ví dụ:
Lookup:hanghoa,MaHangHoa,TenHangHoa>KichCo|TenHangHoa>ChuKT,Tìm không thấy,XoaTimKhongThay

 

Định dạng: ngày và giờ
dd/MM/yyyy HH:mm tt
Trong XML cú pháp tạo cột là:  <xs:element name="NgayGio1" type="xs:dateTime" minOccurs="0" />
 
* chú ý: tt là buổi, AM hay PA
Nếu HH viết hoa thì sẽ từ 00-23 giờ
Nếu hh viết thường thì 0-12 giờ

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 6
Trong ngày: 256
Tổng truy cập: 225.786
 
Dịch vụ khác