Cấu hình phần mềm

Tại màn hình chính vào nút [Cấu hình], sau đây là các tham số

   Tên cấu hình        Hướng dẫn
1. MatKhau        Mặt định mật khẩu
     Nếu mật khẩu đăng nhập là 123, muốn ghi nhớ mật khấu không hỏi khi đăng nhập là 123
    Cách đổi mật khẩu: Hệ thống --> Đổi mật khẩu
  

2. Mau_Su_Dung        Khi khởi động tự mặc định mẫu chọn
            chọn tên mẫu trong thư mục mẫu
            nhập đúng tên mẫu
            (khi khởi động mẫu tự động chọn góc trên)

3. ThemCot_TienBangChu   
      
  Cú pháp:Tên cột cần thêm-Tham chiếu cột có trong dữ liệu
           Ví dụ: TienBangChu-SoTien
           Khi chạy phần mềm tự động thêm cột TienBangChu quy ra từ cột SoTien
           Nếu cột số tiền là 200000 thì cột TienBangChu hai trăm ngàn.

4. ChuyenDoi_Ngay_ThanhChiTiet
           Cú pháp:Tên trường ngày trong dữ liệu
            Kết quả trường thêm 3 cột mới
                Tên cột xxxxxSYSNgay
                Tên cột xxxxxSYSThang
                Tên cột xxxxxSYSNam
           với xxxxxx: là cột ngày trong dữ liệu
            Ví dụ: trong dữ liệu có cột NgayChungTu , muốn tự động tách ra thành cột cột ngày - tháng - năm thì nhập là NgayChungTu
              Thì hệ thống tự sinh ra 3 cột  NgayChungTuSYSNgay, NgayChungTuSYSThang, NgayChungTuSYSNam5. ChiaCot        Tên cột trong dữ liệu cần chia-kiểu chia (trai/phai)
            Ví dụ: MST có giá trị 0401493867
            Lệnh  MST-phai
            Thì trong dữ liệu tạo thêm 10 trường có tên
            MTS_o_1 --> MST_o_10  - chữ giá trị tương ứng 0401493867

6. DanhSachLien     
     
Cách 1: Nhập * sẽ xuất hiện ô nhập khi bắt đầu xem và in
      Cách 2: Nhập Liên 1;Liên 2  -> khi in sẽ ra 2 liên

7. TruongNapMau        Tên trường , ví dụ: dữ liệu có trường MauXem
            Ta nhập: MauXem  -> khi xem và in sẽ gán giá trị cho mục chọn
            mẫu phía trên
8. CoDanhMuc        không
9. CoThongKe         không
10. KhiInXongCapNhat 
   Cú pháp:  
Tên cột cập nhật-Giá trị 
   Ví dụ trong dữ liệu có cột DaIn,InLuc
    -> Muốn khi in xong tự động cập nhập giá trị cho cột này.
    -> Các tùy chọn:
            VD1:    DaIn-In
                        InLuc-{ngayhienhanh}

            VD2:    DaIn-1+
                        InLuc-{ngayhienhanh} 

                    Thì cột DaIn là số lần in tăng lên 1+
            VD3:    DaIn-In
                        InLuc-{giohienhanh}

            VD4:    DaIn-In
                        InLuc-{giohienhanh}-{0}+   

                      Tức thêm + để ghi các lần in
11. KhongSuaDong        Tên trường-Giá trị
            Ví dụ: Nếu muốn dòng đã in không được sửa thì cấu hình
                    DaIn-In   -> nếu cột DaIn là In thì không cho sửa
                    * Với In là giá trị đã cập nhật khi đã in
12. KhongXoaDong        Tên trường-Giá trị
            Ví dụ:    DaIn-In   -> nếu cột DaIn là In thì không cho xóa   
13. ChiaDuLieuNhom  
     
{nam}_{thang}_{ngay} 
   * Chia dữ liệu lưu theo file, khi chia sẽ có thêm mục chọn file bên trái.
   * Nếu muốn sắp xếp tên file theo tăng hay giảm thêm
       ChiaDuLieuNhom_SapXep:tang/giam
14. AnChucNang        menu_hethong;menu_thanhvien;nut_cauhinh;nut_xoa;nut_thietkemau
15. SapXepLuoi        co/khong
16. ChonNhieuDong        co/khong
17. ThongTinEmailGoi    Tên Email ; Mat khau ; TieuDeGoi
18. XuatFileThongKe        Tên mục thống kê,23:30
            File thống kê xuất ra để ở thư mục thư mục gốc phần mềm
            -> BaoCao_ThongKe
19. CheDoThoat        0: bình thường, 1: chỉ thoát click click icon taskbar  , 2: min cửa sổ nhưng chưa thoát


12. CopyDongMoi        Thiết lập giá trường
            DaIn-;InLuc    -> Trường Đã in giá trị là rỗng, In lúc là rỗng.   

13. CoGianCotVuaDu    co/khong        co: cột sẽ co vừa đủ so với nội dung

14. KhiInXongThoat        co/khong

15. ThemCotMenhDe   
    Trong file dữ liệu có cột GioiTinh lưu là Nam / Nữ
 * Khi in tự động thêm cột XungHo
XungHo:iif(GioiTinh='Nam','Anh','Chị')
Nếu thêm nhiều xuống hàng thêm dòng 2
* XungHo" chưa có trong dữ liệu, chỉ thêm khi chạy16. TachCotTheoKyTu
Ví dụ: có cột NgaySinh giá trị là 21/2/2019
Muốn thêm 3 trường NgaySinh_1 , NgaySinh_2, NgaySinh_3 chứa các giá trị ngăn cách dấu /

Cú pháp là: NgaySinh:3</>/

17. ChonDanhMuc
Muốn tại cột, nhấn F4 xuất hiện tại 1 danh mục chọn
Cú pháp:
TenCotLuoi:TenFile,TenCotKhoaChinh;CotDM1->CotLuoi1,CotDM2->CotLuoi2
File danh mục lưu tại: \dulieu\Cty\data\danhmuc\ten.xml
Ví dụ ta có 1 file danh mục khách hàng: khachhang có 2 cột: Ma và Ten
Trong lưới nhập liệu là MaKhachHang và TenKhachHang

Thì cấu hình như sau:
MaKhachHang:khachhang;Ma;Ma->MaKhachHang,Ten->TenKhachHang

18. EnterTinhToanCot
Dùng để tính toán, hay xử lý tạo ra giá trị để nhập cột khác
Cú pháp:

TênCộtNhấnEnter
: tên_file_xml;Tên cột_Đẩy_giá_trị_lưới;Điều_kiện;Cột Lấy giá trị từ file xml ;Thông báo nếu không tìm thấy


Ví dụ 1:
Khi Enter cột mã hàng hóa thì lấy giá trị từ file danh mục hàng hóa ra đưa vào cột TenHangHoa trên lưới
 

MaHang TenHang
a AA
b BB

MaHang:hanghoa;TenHangHoa;MaHang='{MaHang}';TenHang


Ví dụ:
Có 1 bảng phí

Tu Den Phi
0 1.000 2.000
1.001 2.000 5.000


Khi nhập cột số tiền thì cột phí tự động tính theo công thức
Cấu hình:
Phi:phi;Phi;{SoTien}>Tu AND {SoTien}< Den;Phi19. CotTangDan
Ví dụ cột STT luôn + 1 khi thêm bảng ghi mới

20. ThemDongMoi_CauHienThi
    Câu thông báo thêm dòng mới
21. ThemDongMoi_ViTri
   tren / duoi

22. ThongBaoKhiThemDong

ThongBaoKhiThemDong_Lenh
ThongBaoKhiThemDong_GiaTri

Khi thêm trên lưới xong, thì nếu giá trị 1 cột nào đó = với GIÁ TRỊ QUY ĐỊNHsẽ thông báo

Ví dụ:
ThongBaoKhiThemDong_Lenh:DienThoai;Số ĐT {0} này spam
ThongBaoKhiThemDong_GiaTri:0972111111
                                                     0935111111


23. ThemDongTrongKhiNhanIn

Khi in muốn thêm trang trống dưới cùng, giúp khi in liên tục sẽ tạo thêm 1 trang trống giúp xé giấy nhanh hơn.

ThemDongTrongKhiNhanIn:1;x
 
Khi chạy các dòng thêm cột SYS_Adđ_Row_End có giá trị là x
Sau đó thêm vào lable có thên _SYS_Adđ_Row_End để hiển thị
* Nên để dưới cùng, font để 3

* Có thể chỉ để ThemDongTrongKhiNhanIn:1  -> nếu in ra thêm liên trống

 

Từ khóa: cau hinh phan mem
.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 7
Trong ngày: 35
Tổng truy cập: 398.223
 
Dịch vụ khác