Quản lý danh mục dữ liệu

Để quản lý danh mục ta cần tạo ra các file xml tại thư mục \dulieu\Tên\data\danhmuc

Cần tạo 1 file cấu trúc đặt cú pháp:   ten.xml
Trong thư mục có thể có nhiều file ví dụ như hanghoa.xml , khachhang.xml ...

Ví dụ: hanghoa.xml

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<NewDataSet>
  <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
    <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="TABLEVIEW" msdata:Locale="vi-VN">
      <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="TABLEVIEW" msdata:CaseSensitive="False" msdata:Locale="vi-VN">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="MaHangHoa" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="TenHangHoa" type="xs:string" minOccurs="0" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
</NewDataSet>


Để quản lý và nhập liệu, tại màn hình chính -> Danh mục (góc dưới, bên phải)

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 15
Trong ngày: 94
Tổng truy cập: 398.282
 
Dịch vụ khác