Xử lý cấu trúc file dữ liệu

File cấu trúc để tại thư mục \dulieu\tendangnhap\data.xml

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<NewDataSet>
  <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
    <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="TABLEVIEW" msdata:Locale="vi-VN">
      <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="TABLEVIEW" msdata:CaseSensitive="False" msdata:Locale="vi-VN">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="_SYS_KEY" type="xs:
string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Truong1" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="
Truong2" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="
TruongN" type="xs:string" minOccurs="0" />            
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
</NewDataSet>


cột _SYS_KEY bắt buộc phải có không đổi tên và xóa, là cột đầu tiên
- Truong1-n: có thể đổi lại tên bất kỳ, vì dụ Ten , Tuoi ...  
     Chú ý: Tên cột KHÔNG có chứa dấu cách, không tiếng việt

Các kiểu dữ liệu:
string: có thể thay lại int  / date / double

int : kiểu số chẵn
double: kiểu số lẻ
date: kiểu ngày
datetime: kiểu ngày giờ

Ví dụ: Quản lý học sinh tạo cấu trúc như sau
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<NewDataSet>
  <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
    <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="TABLEVIEW" msdata:Locale="vi-VN">
      <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="TABLEVIEW" msdata:CaseSensitive="False" msdata:Locale="vi-VN">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Key" type="xs:int" minOccurs="0" />
                <xs:element name="HoTen" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Lop" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="NgaySinh" type="xs:string" minOccurs="0" />            
                <xs:element name="DiemTrungBinh" type="xs:double" minOccurs="0" />            
                <xs:element name="GioiTinh" type="xs:boolean" minOccurs="0" />            
                <xs:element name="NgaySinh" type="xs:date" minOccurs="0" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
</NewDataSet>

 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 11
Trong ngày: 69
Tổng truy cập: 398.257
 
Dịch vụ khác