Cấu hình mẫu phiếu bán hàng

Để cấu hình phải chuyển sang chế độ thiết kế: clicl [Thiết kế mẫu] khi đang xem phiếu.
* Bên trái: thanh công cụ, chỉ quan tâm lable
* Bên phải: hộp thoại nhập thông tin ô in, quan tâm 3 tham số Tag,Name,Text


1. Tạo ô hiển thị nội dung tổng chi tiết phiếu

+ Kéo vào 1 lable có tên _o_SUM_BHCT_XX
với XX là tên đặt theo tên trường trong CSDL
Các trường trong dữ liệu: SoLuong , SoLuong_YC , ThanhTien, Thue, ChietKhau , PhiKhac, ThanhTien_Tong, DonGia

Ví dụ muốn lấy tổng tiền chiết khấu keo tên:  _o_SUM_BHCT_ChietKhau
- > Định dạng kiểu số: gõ đôi vào lable nhập Text:  {0:n0}
         Hay:    Chiết khấu:  {0:n0} đ
Muốn ẩn giá trị khi là số 0 thì cấu hình trong thuộc tính tag (để mở thuộc tính tag ta click phải và lable chọn properties-> tag)  nhập hide:0  

2. Tạo ô hiển thị nội dung thông tin đăng nhập

+ Kéo vào 1 lable có tên _otc_User_XX
với XX là tùy biến, sau đó nhập giá trị tag là tên trường cần hiển thị.

Các trường trong dữ liệu: HoTen, NhomSuDung, GhiChu
Nhập Text là : {0}


3. Tạo ô hiển thị nội dung thông tin phiếu
+ Kéo vào 1 lable có tên p_Ten
+ Nhập giá trị Tag là:
   *   Tên trường trong thông tin phiếu: DateCreate, SoPhieu, GhiChu,Ten_KhuVuc,TongTien,SoTienDua,ThongTinKhachHang,UserName
   * #GetDate: in ngày giờ hiện hành
+ Nhập Text là {0} để hiển thị

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 13
Trong ngày: 127
Tổng truy cập: 421.157
 
Dịch vụ khác